Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


17.11.2004   Valsts kontroliera vēstule frakcijai

Latvijas Republikas 8.Saeima

Politisko organizāciju apvienības

,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcijai

Torņa 3/5, Rīgā, LV-1811

Par likumprojektu ,,Grozījumi Valsts kontroles likuma"

Kā Valsts kontroles vadītājs uzskatu par pienākumu vērsties pie visām Saeimas frakcijām un tām nepiederošiem deputātiem, kā arī Publisko izdevumu un revīzijas komisijas, izsakot savas bažas par likumprojekta ,,Grozījumi Valsts kontroles likumā" normu ietekmi uz neatkarīgas konstitucionālas iestādes - Valsts kontroles - turpmāko darbību. Minētais likumprojekts, kuru izstrādājuši deputāti Edgars Jaunups, Ainārs Latkovskis, Artis Kampars, Linda Mūrniece un Inguna Rībena, ir nodots Saeimai izskatīšanai 1 .lasījumā.

Ja likumdevējs šo likumprojektu apstiprinās, bez padziļinātas analīzes grozot likuma normas likumprojekta iesniedzēju piedāvātā redakcijā, var tikt ietekmēta Valsts kontroles Satversmē paredzētā neatkarība un ir iespējama valsts augstākās finansu kontroles iestādes darbības pakļaušana politisko spēku ietekmei.

Ir apšaubāmi likumprojektam ,,Grozījumi Valsts kontroles likumā" pievienotajā anotācijā formulētie likuma grozīšanas nepieciešamības pamatojumi. Jaunā politiskā' spēka pārstāvjiem, kuri piedāvājuši Saeimai veikt grozījumus konstitucionālas iestādes likumā, spriežot pēc iesniegtajiem priekšlikumiem, ne vien trūkst zināšanu par finanšu kontroles specifiku, bet arī nav bijis intereses par Valsts kontroles atklātībai nodotajiem revīzijas dokumentiem un citu likumā paredzētu Valsts kontroles darbību. Valsts kontroles likuma 7.pants, kas nosaka sabiedrības informēšanu par iestādes darbību, tiek pilnībā īstenots.

Vislielākās bažas rada priekšlikums samazināt Valsts kontroles amatpersonu pilnvaru termiņu no septiņiem uz četriem gadiem. Jāatgādina, ka 1996.gadā Saeima izdarīja grozījumus tolaik spēkā esošajā likumā ,,Par Valsts kontroli", ar kuriem Valsts kontroles amatpersonu pilnvaru termiņš tika palielināts no četriem uz septiņiem gadiem. Tādējādi kopš 1996.gada Valsts kontroles amatpersonu pilnvaru termiņš pārsniedz Saeimas pilnvaru termiņu, kas ir vērtējams pozitīvi, jo valsts augstākā finanšu kontroles institūcija nav pakļauta politiskā cikla ietekmei.

Tāpat likumprojekta anotācijā kļūdaini norādīts, ka piedāvātie grozījumi neietekmēs valsts budžetu. Ir acīm redzami, ka atsevišķas normas ir saistītas ar papildus finansējumu.

Faktu, ka likumprojekts ,,Grozījumi Valsts kontroles likumā" iesniegts neilgi pirms esošā valsts kontroliera pilnvaru termiņa izbeigšanās un kandidāta izvirzīšanas valsts kontroli amatam, uztveru, ka nedaudz iekavētu mēģinājumu novērst atkārtotu valsts kontroliera Raita Čemaja izvirzīšanu amatam. Tādēļ daru zināmu, ka neviens no Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem nav izteicis man priekšlikumu atkārtoti kandidēt uz valsts kontroliera amatu. Līdz ar to nav iemesla sasteigt likumprojekta ,,Grozījumi Valsts kontroles likumā" tūlītēju virzīšanu Saeimā.

Pie Valsts kontroles likuma, kurš ir spēkā no 2002.gada 12.jūnija, projekta darba grupa strādāja vairāk par gadu, uzklausot pieredzējušu Eiropas valstu speciālistu viedokli, salīdzinot likumprojekta normas ar Eiropas valstu augstāko finanšu kontroles iestāžu likumiem- un pamatojoties uz atzītu ekspertu veiktu analīzi un Valsts kontroles darbības novērtējumu. Eiropas eksperti šo likumu atzinuši par mūsdienu prasībām atbilstošu, labi izstrādātu likumu.

Savu amata pilnvaru beigu posmā uzskatu par pienākumu mēģināt novērst paviršu pieeju Valsts kontroles likuma grozīšanai. Uzskatu, ka Valsts kontroles likuma grozīšanai ir nepieciešama rūpīga analīze, ievērojot šīs konstitucionālās iestādes darbības nozīmi valstī. Tāpēc vēršu Jūsu uzmanību uz faktu, ka aizvadītajā mēnesī Latvija strādāja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) eksperti, veicot darbu pie Valsts kontroles darbības progresa novērtējuma. Novembrī šis darbs tiks turpināts. Manis iepriekš minēto analīzi sniegs SIGMA ekspertu sagatavotais ziņojums, kas top, pamatojoties uz intervijām Valsts kontrolē. Finanšu ministrijā, Saeimā un citās valsts institūcijās. Ziņojumā tiks analizēta arī spēkā esošā Valsts kontroles likuma darbība.

SIGMA ir Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD) un Eiropas Savienības iniciatīva un ir izveidota ar mērķi palīdzēt pārejas ekonomikas valstīm Centrāl un Austrumeiropā izveidot efektīvas valsts pārvaldes un vadības sistēmas.

Iepriekšējais SIGMA ekspertu vērtējums par Latvijas Republikas Valsts kontroli tika sagatavots 1999.gadā, un, pamatojoties uz šo ziņojumu, tika izstrādāts šobrīd spēkā esošais Valsts kontroles likums, kuru Saeima apstiprināja 2002.gadā. Mans priekšlikums - arī šoreiz sagaidīt SIGMA ekspertu ziņojumu un, pamatojoties uz to, izstrādāt alternatīvu likumprojektu.

Vēršu Jūsu uzmanību, ka spēkā esošajā likumā nav paredzēts tāds svarīgs nosacījums kā Valsts kontroles finansiālā neatkarība, t.i., tiesības vienīgi Saeimai veikt grozījumus Valsts kontroles budžeta pieprasījumā. Šī norma 2002.gadā no likumprojekta tika svītrota 3.lasījumā. Bažas rada arī beidzamā Valsts budžeta projekta sastādīšanas procedūra, kuras gaitā tika pārkāptas Valsts kontroles likuma normas, tādējādi vājinot Valsts kontroles iespējas realizēt Valsts kontrolei likumā deleģētās tiesības veikt Eiropas Savienības līdzekļu izlietojuma kontroli Latvijā. Šiem jautājumiem, veicot grozījumus Valsts kontrole likumā, jāpievērš īpaša uzmanība. Šobrīd likumā arī iztrūkst valsts kontroliera, Valsts kontroles padomes locekļa un revīzijas departamenta kolēģijas locekļa sociālās garantijas, beidzoties šo personu pilnvaru laikam. Arī šīs normas - par Valsts kontroles amatpersonu sociālajām garantijām pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās - Saeima 2002.gadā izslēdza no likumprojekta.

Lūdzu Jūsu frakcijas deputātus rūpīgi izsvērt manis izteikto pirms Saeimas balsojuma par likumprojektu ,,Grozījumi Valsts kontroles likumā" 1.lasījumā, kā arī iepazīties ar vēstulei pievienoto tabulu, kura ietverts Valsts kontroles viedoklis par katru no priekšlikumiem.

 

Ar cieņu,

valsts kontrolieris   

 

                       R.Černajs

Komentāri


Осталось символов:  4124124