Galvenā lapa - Arhīvs - 2010


30.08.2010   LR Satversmes tiesas un Eiropas cilvēktiesību tiesas lietu saraksts, kuri tika sagatavoti vai atbalstīti PCTVL 9.Saeimas pilnvaru laikā

.

 

1. Ludmila Mitina pret Latviju. 16.11.2006. (Iesniegums Nr. 67279/01).

Jautājumā par lietas pieņemšanu izskatīšanai pēc būtības netika atzīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8.panta (tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi neaizskaramība) pārkāpums. Tomēr tika atcelts lēmums par L.Mitinas izraidīšanu no valsts

2. Lieta Nr. 2006-03-0106. Par likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem“ 1. panta ceturtās daļas vārdu “vai citiem atribūtiem“ un “kā arī mutvārdos izteikti atsevišķi saukļi, lozungi vai uzrunas“, 9. panta pirmās daļas, 12. panta trešās daļas 1. punkta vārdu “kārtības uzturētājiem“, 13. panta otrās daļas vārdu “un gājēju“, 14. panta sestās daļas otrā teikuma, 15. panta ceturtās daļas vārdu “ne agrāk kā 10 dienas un“, 16. panta un 18. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam, Eiropas Cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencijas 11. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantam. 2006.gada 23.novembra ST spriedums atjauno sapulču brīvību Latvijas teritorijā.

3. Lieta Nr. 2006-42-01. Par Streiku likuma 24. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 108. pantam. 2007.gada 16.maija ST spriedums noraidošs.

4. Raisa Miholapa pret Latviju. 31.05.2007. (Iesniegums Nr. 61655/00). Ar piecām balsīm pret divām tika atzīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta 1. punkta (tiesības uz taisnīgo tiesu) pārkāpums.

5. Ņina Ševanova pret Latviju. 07.12.2007. (Iesniegums Nr. 58822/00). Pēc Latvijas apelācijas ar ECT Lielas palātas spriedumu netiek atzīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8.panta pārkāpums. Tomēr tiek atcelts lēmums par Ševanovas izraidīšanu no valsts un tika izmaksāta kompensācija.

6. Jurijs Petropavlovskis pret Latviju. 03.06.2008. (Iesniegums Nr. 44230/06). Par PCTVL kandidāta Rīgas domes priekšsēdētāja amatā svītrošanu no jaunpilsoņu saraksta ar Ministru kabineta lēmumu. Tiek vienbalsīgi atzīts par pieņemamo izskatīšanai pēc būtības saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. (tiesības brīvi paust savus uzskatus), 11. (tiesības uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brīvību), un 13. (tiesības uz efektīvo aizsardzību) iespējamo pārkāpumu.

7. Lieta Nr. 2008-03-03. Par Rīgas domes 2006. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 67 „Teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr. 01000780413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000781004), izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstību Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 1. punktam, Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam. 2008.gada 24.septembra ST spriedums ir noraidošs.

8. Nataļja Andrejeva pret Latviju. 18.02.2009. (Iesniegums Nr. 55707/00). Iesniedzējas pārstāvis un iesnieguma autors - PCTVL frakcijas deputāts Vladimirs Buzajevs. ECT Lielas palātas sprieduma vienbalsīgi tiek atzīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta 1.punkta (tiesības uz taisnīgo tiesu) pārkāpums un ar sešpadsmit balsīm pret vienu tika atzīts Konvencijas 14.panta (diskriminācijas aizliegums) pārkāpums saistībā ar Konvencijas 1.protokola 1.panta (tiesības uz īpašumu) pārkāpumu. Tiesas spriedums joprojām nav izpildīts, sakarā ar ko tiek ierosināta lieta LR Satversmes tiesā (sk. saraksta 10.punktu)

9. Lieta Nr. 2009-43-01. Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" 2.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam un 3.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109.pantam. Starp 9000 apvienotiem pieteikumiem ST ir arī 20 deputātu pieteikums, kur, ka pieradījumi ir izmantotas trīs deputātu uzstāšanas attiecīga likumprojekta izskatīšanas gaitā – Ilmas Čepanes (PS), Jura Sokolovska un Vladimira Buzajeva (abi - PCTVL). Turklāt, ST ir ņēmusi par pamatu savai argumentācijai piecus PCTVL priekšlikumus budžeta paketei:

1) ministriju izdevumu samazināšana, ka alternatīva ieturējumiem no pensijām;

2) nesamazināt minimālo pensiju apmēru;

3) ieturēt no strādājošo pensionāru pensijām nevis 70% bet tikai 30%;

4) uzskatīt pensiju ieturējumus par piespiedu aizņēmumu un vēlāk kompensēt tos, tajā skaitā arī mirušo pensionāru radiniekiem;

5) paredzēt pārejas laikposmu pirms likuma spēkā stāšanās.

Pozitīvs 2009.gada 21.decembra spriedums. Ieturējumi no vecuma pensijām ir atcelti un ieturētas naudas 73,7 miljoni latu apmēra tiek atgrieztas pensionāriem.

10. Lieta Nr. 2010-20-0106. Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1.punkta (daļā par Latvijas nepilsoņu darba un tam pielīdzināto periodu pielīdzināšanu apdrošināšanas stāžam) atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1.pantu un Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam. Tiek ierosināta 2010.gada 24.martā. Pieteikuma pamatautors un četru nepilsoņu pensionāru oficiālais pārstāvis PCTVL frakcijas deputāts Vladimirs Buzajevs.  Lietas būtība – pretlikumīga tiesību atņemšana 57000 nepilsoņiem uz darba stāžu, kas bija uzkrauts ārpus Latvijas teritorijā pirms 1991.gada. Kompensācijas summa  izmaksai – 78 miljoni latu.

11. Lieta Nr. 2010-45-01. Par likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 14.panta septītās daļas un 20.panta devītās daļas, likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 20.panta devītās daļas (likuma redakcijā no 2004.gada 25.novembra līdz 2009.gada 16.jūnijam) un likuma "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" 6.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam. Ierosināta 2010. gada 22. jūnijā. Pieteikuma pamatautors PCTVL frakcijas deputāts Vladimirs Buzajevs. Lietas būtība – pretlikumīga tiesību uz atlīdzību arodslimības dēļ ierobežošana vai atņemšana 6000 cilvēkiem.

12. Lieta Nr. 2010-60-01. Par Kredītiestāžu likuma 59.2 panta, 59.3 panta, 59.4 panta, 117.panta ceturtās daļas 3.punkta, 173.panta ceturtās daļas un 185.panta pirmās prim daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 90., 91., 92. un 105.pantam. Ierosināta 2010. gada 10. augustā. Lietas būtība – pretlikumīga „Parex banka” pārņemšana valsts īpašumā.

 

Kopsavilkums:

ST – 7 lietas, ECT – 5 lietas. Vinnēti – 4, zaudēti – 4, izskatīšanas stadijā – 4.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124