Galvenā lapa - Arhīvs - 2011


01.02.2011   4 eirodeputātu rakstiskās deklarācijas par sociālo tiesību aizsardzību, norisinoties cīņai pret ekonomikas krīzi, projekts (19.10.2009)

Eiropas Parlaments,


– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu un Eiropas Kopienas dibināšanas

līguma 2. pantu,


– Ħemot vērā Pamattiesību hartu, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un

kultūras tiesībām un Eiropas Sociālo hartu,


– Ħemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas Pasaules nodarbinātības paktu,


– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūciju par Eiropas ekonomikas

atveseĜošanas plānu,


– Ħemot vērā Reglamenta 123. pantu,


A. tā kā dalībvalstu īstenotajiem ekonomikas krīzes apkarošanas pasākumiem vajadzētu būt

sociāli līdzsvarotiem un pārliecinoši un izmērojami mazināt nabadzību un sociālo

atstumtību;


B. tā kā krīzes dēĜ Eiropā ir palielinājies nabadzības apdraudēto iedzīvotāju skaits,


1. aicina dalībvalstis, cīnoties pret ekonomikas krīzi, joprojām īstenot pienācīgu sociālo tiesību aizsardzību;


2. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt to, lai jebkāda veida finansiālās palīdzības un

pārējo stabilizācijas instrumentu neatĦemama daĜa būtu ar sociālo situāciju saistīti

nosacījumi;


3. aicina Komisiju un dalībvalstis regulāri izvērtēt visu krīzes apkarošanas pasākumu ietekmi uz sociālo situāciju un ziĦot par to Parlamentam;


4. uzdod priekšsēdētājam šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Padomei,

Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komentāri


Осталось символов:  4124124