Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


30.10.2012   Tatjana Ždanoka jautājums par Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2012. gada 10. maijs)

Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu 5. pants paredz, ka paziņojumus par atbalstu organizatori var vākt papīra formātā vai elektroniski. 15. pantā ir noteikts, ka ne vēlāk kā 2012. gada 1. martā dalībvalstis nosūta Komisijai to kompetento iestāžu nosaukumus un adreses, kuras ir atbildīgas par vākšanas tiešsaistes sistēmu sertificēšanu, kā arī to, kuras atbildīgas par paziņojumu par atbalstu verifikācijas procesa koordināciju un attiecīgo sertifikātu izsniegšanu. 21. pants paredz, ka visas dalībvalstis paziņo Komisijai par īpašajiem noteikumiem, ko tās pieņem šīs regulas īstenošanai. Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 1179/2011, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas vākšanas tiešsaistes sistēmām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu, 5. apsvērumā ir noteikts, ka tam, ka organizatori ir piemērojuši tehniskās specifikācijas, būtu jāgarantē, ka dalībvalstu iestādes sertificē vākšanas tiešsaistes sistēmas, un jāpalīdz nodrošināt, ka tiek īstenoti piemēroti tehniski un organizatoriski pasākumi, kas nepieciešami, lai izpildītu pienākumus attiecībā uz datu apstrādes pasākumu drošību. — Vai Komisija varētu apstiprināt, ka visas dalībvalstis jau ir pieņēmušas un paziņojušas īpašos noteikumus, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 211/2011 īstenošanai, kā noteikts tās 21. pantā, jo īpaši noteikumus par vākšanas tiešsaistes sistēmām? — Ja ne, vai Komisija varētu sniegt informāciju par tām dalībvalstīm, kuras nebija pieņēmušas attiecīgos noteikumus līdz 2012. gada 1. aprīlim?

Komentāri


Осталось символов:  4124124