Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


30.10.2012   Deputātu jautājums par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas ziņojumu "Vidusjūrā zaudētās dzīvības - kas par to ir atbildīgs?" (2012. gada 12. aprīlis )

Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Migrācijas komitejas referente Dr. Tineke Strik 2012. gada 29. martā iesniedza ziņojumu „Vidusjūrā zaudētās dzīvības — kas par to ir atbildīgs?” (http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/20120329_mig_RPT.EN.pdf). Galvenā uzmanība ziņojumā ir pievērsta traģēdijai, kuru piedzīvoja 73 cilvēki, kas 2011. gada 26. martā piepūšamā gumijas laivā izbrauca no Tripoles. Sešdesmit trīs no šiem cilvēkiem nomira laivā, nesasnieguši krastu. Ziņojumā ir izskatīti arī citi jautājumi, tostarp jautājums par atbildības noteikšanu attiecībā uz meklēšanas un glābšanas darbiem un par palīdzības sniegšanu avarējušam kuģošanas līdzeklim. - Vai Komisija piekrīt ziņojumā izklāstītajam secinājumam (ņemot vērā zināmos faktus), ka abiem jūras flotes kuģiem, kuri atradās netālu no avarējušās laivas, vajadzēja rīkoties, lai glābtu laivā esošo cilvēku dzīvību? Kāds ir Komisijas viedoklis par to, ka divas dalībvalstis — Spānija un Itālija —, kuru jūras flotes kuģi bija netālu no attiecīgās laivas, nerīkojās, lai glābtu laivā esošo cilvēku dzīvību? Vai Komisija vēlas noskaidrot, kādēļ šīs abas dalībvalstis atturējās no rīcības? Ja tā to nevēlas darīt, kāpēc ne? - Vai Komisija piekrīt ziņojumā izklāstītajam secinājumam, ka — ja meklēšanas un glābšanas darbu zona nav aptverta, jo par šo zonu atbildīgā valsts nespēj pildīt savu juridiski saistošo „pienākumu sniegt palīdzību”, tad tā valsts, kura saņem pirmo lūgumu pēc palīdzības, ir atbildīga par meklēšanas un glābšanas operācijas koordinēšanu? Ja Komisija piekrīt šim secinājumam, vai tā vēlas uzdot jautājumu Itālijas iestādēm, kādēļ tās šajā gadījumā nespēja koordinēt meklēšanas un glābšanas operāciju? Ja Komisija to nevēlas darīt, kam, pēc tās domām, būtu jāuzņemas atbildība par meklēšanas un glābšanas operācijas koordinēšanu? - Vai Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve var paskaidrot, kādēļ tik ilgi bija jāgaida atbildes uz Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (PACE) referentes uzdotajiem jautājumiem? Vai Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve var paskaidrot, ko viņa ir darījusi, lai nodrošinātu PACE referentei piekļuvi informācijai par jūras flotes kuģu atrašanās vietu šajā reģionā attiecīgajā laika periodā? Vai Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ir jebkādi sazinājusies ar NATO saistībā ar šo gadījumu? Ja viņa ir sazinājusies, kāds bija šīs sazināšanās mērķis un rezultāts? Vai Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve vēlas nodrošināt, lai visa ar šo negadījumu saistītā attiecīgā informācija, tostarp satelītattēli, tiktu iesniegta atbildīgajai(-ām) komitejai(-ām) Parlamentā? Ja viņa to nevēlas darīt, kāpēc ne? - Kāds ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves viedoklis par atbildības dalījumu starp dažādām iesaistītajām struktūrām, proti, NATO un dalībvalstīm, attiecībā uz palīdzības sniegšanu avarējušiem kuģošanas līdzekļiem šādos gadījumos? Vai Komisija ir paredzējusi uzlabot meklēšanas un glābšanas operāciju koordināciju saskaņā ar Eurosur un, ja tā ir paredzējusi to darīt, kā šie uzlabojumi tiks panākti?


Judith Sargentini, François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Martin Häusling, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Rui Tavares, Keith Taylor, Helga Trüpel, Tatjana Ždanoka, Verts/ALE grupas vārdā

Komentāri


Осталось символов:  4124124