Board of FHRUL (elected 2011-6-11)

738

1. Tatjana Zhdanoka, MEP

2. Yakov Pliner

3. Miroslav Mitrofanov

4. Vladimyr Buzaev

5. Zhanna Karelina

6. Andrey Tolmachov

7. Yury Petropavlovsky

8. Victor Dergunov

9. Natalia Yolkina

10. Alexandr Kuzmin

11. Alisa Demina

12. Alexandr Malnach

13. Alexandr Gamaleyev

14. Vladislav Rafalsky

15. Ludmila Ushakova

16. Dmitry Zhilin

17. Ivan Yengashev

18. Anton Buhvalov

19. Eduard Goncharov

20. Victor Yolkin

21. Alexandr Filey

22. Alexandr Livchak

23. Denis Gorba

24. Ilga Ozish

25. Elina Chuyanova

26. Andrey Boboshko

27. Ludmila Rodionova

Share: