Programma 2020

613

PCTVL mērķi Latvijas valdībā

Mūsu valdības rīcība

Līdz 2020.gadam Latvija kļūs par Baltijas Luksemburgu – plaukstošu valsti, kurā harmoniski sadzīvo dažādas kultūras.

· Pilsonības „nulles variants” – solis pretī vienotai Latvijai. Cilvēki, kurus izcelšanās vai liktenis ir saistījis ar Latviju, jāatzīst par mūsu valsts pilsoņiem. Visiem pašreizējiem nepilsoņiem – Latvijas pilsonība, bez jebkādiem eksāmeniem un zvērestiem

· Daudzvalodība – Latvijas veiksmes atslēga. Lai nodrošinātu veiksmīgu mūsu valsts konkurenci reģionā, līdz 2020.gadam katrs skolas absolvents pārvaldīs vismaz trīs valodas – latviešu, krievu un angļu. Mēs atcelsim ierobežojumus krievu valodas izmantošanai vidējās un augstākās izglītības sistēmās

· Krievu kopiena – unikāls Latvijas resurss. Lielas, izglītotas un organizētas krievu kopienas esamība valstī ir stratēģiska Latvijas priekšrocība citu Eiropas Savienības valstu priekšā. Latvijas krievi ir dabiska saikne starp Eiropas Savienību un Krieviju, un līdz 2020.gadam Latvija patiešām kļūs par ekonomisko un kultūras tiltu starp Eiropu un Krieviju

· Valstij ir jārunā nodokļu maksātāja valodā. Krievu valoda iegūs oficiālas valodas statusu tajās pašvaldībās, kur krievvalodīgie iedzīvotāji ir vairāk kā 20%. Šajās teritorijās valsts un pašvaldību iestādes sazināsies ar iedzīvotājiem latviešu un krievu valodās. Iedzīvotāji varēs iesniegt iesniegumus gan valsts valodā, gan krievu un angļu valodās. Informācija, kas ir saistīta ar veselību un medicīnas pakalpojumiem, tajā skaitā instrukcijas zāļu lietošanai, tiks dublētas krievu valodā.


Līdz 2020.gadam korupcijai un ēnu ekonomikai valstī ir jātiek samazinātai līdz Dānijas un Somijas līmenim

· Kukuļņēmējus ārā no valsts iestādēm! Par galveno soda veidu korupcijā pieķertajiem ierēdņiem (bez ieslodzījuma) kļūs mantas konfiskācija un aizliegums uz mūžu ieņemt amatus valsts iestādēs.

· Nodokļi mazi, taču tos maksā visi. Lai samazinātu ēnu ekonomiku un palielinātu nodokļu ieņēmumus, mēs ieviesīsim fiksētu pazeminātu nodokļa likmi mazajiem uzņēmumiem. Līdz 2020.gadam legālās ekonomikas daļa valstī pieaugs līdz 90%.

· Budžetu izpildi kontrolēs tauta. Nodokļu maksātājs iegūs iespēju detalizēti uzzināt par savu nodokļu izmantošanu. Mēs nodrošināsim, ka tiek publicēti valsts iestāžu budžeta pieprasījumi un atskaites par budžeta līdzekļu izmantošanu. Katrs strādājošais iegūs tiesības izmantot 3 no 26% ienākuma nodokļa procentiem medicīnas pakalpojumu, veselības apdrošināšanas, izglītības un papildus sociālās apdrošināšanas apmaksai.

· Lieli un dārgi celtniecības projekti – tikai ar tautas atļauju. Dārgi valsts un pašvaldību projekti tiks uzsākti tikai, balstoties uz referenduma rezultātiem. Šajos referendumos piedalīsies visi valsts vai pašvaldības nodokļu maksātāji


Līdz 2020.gadam Latvijai ir jākļūst par vienu no Eiropas Savienības līderiem valsts pārvaldes efektivitātes ziņā

· Jo mazāks valsts aparāts, jo augstāka pārvaldes kvalitāte. Par 20% samazināsim valsts pārvaldē strādājošo skaitu. Atteiksimies no nevajadzīgām un mazefektīvām valsts funkcijām. Uzlabojoties pakalpojumu kvalitātei un samazinoties izmaksām, mēs deleģēsim daļu valsts funkciju sabiedriskajām un nozaru organizācijām, kā arī privātuzņēmumiem

· Līdz 2020.gadam Latvijai ir jākļūst par vienu no Eiropas līderiem valsts pārvaldes draudzīguma ziņā pret iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Visa informācija par valsts iestāžu darbību tiks publiskota internetā, tajā skaitā valsts uzņēmumu vadības un administrācijas algas. Ar E-pārvaldes sistēmas palīdzību nodrošināsim visiem Latvijas iedzīvotājiem, neizejot no mājām, kontaktēties ar visām valsts iestādēm un saņemt šo iestāžu pakalpojumus

· Alga – tikai pēc nopelniem. Ierēdņiem maksāsim nevis par procesu, bet gan par rezultātu. Izstrādāsim un ieviesīsim ierēdņu efektivitātes novērtējuma sistēmu, balstoties uz tādiem kritērijiem kā IKP pieaugums un vidējā alga valstī par pagājušo gadu. Tikai tieša sakarība starp ierēdņu ienākumiem un valsts pārvaldes efektivitātes rādītājiem var iemācīt ierēdņiem atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

· Taupīga valsts – bagāta sabiedrība. Latvijai nav jākopē lielu valstu dārgās valsts pārvaldes sistēmas. Strādājot valdībā, mēs samazināsim ministriju skaitu un atteiksimies no dalības militārajās operācijās ārpus Eiropas Savienības.

· Valsts īpašumam ir jākalpo tautai. Latvijas valsts ir lielākais īpašnieks šajā zemē. Valsts uzņēmumi nedrīkst kļūt par labklājības un bagātības avotu savai vadībai. Mēs reformēsim valsts īpašuma apsaimniekošanas sistēmu, attīrīsim valsts uzņēmumu vadību no politiskajiem ielikteņiem un viņu vietā pieņemsim darbā profesionāļus. Viņu alga būs atkarīga no uzņēmuma darbības efektivitātes.


Līdz 2020. gadam Latvijas IKP pieaugs 1,9-2 reizes un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju nodarbinātības līmenis sasniegs 94%

· Latam jākalpo Latvijas ekonomikai. Iestāšanās Eiro zonā nevar būt pašmērķis. Līdz situācijas stabilizācijai Eiro zonā par galvenajiem Latvijas monetārās un finanšu politikas kritērijiem ir jākļūst IKP un iedzīvotāju reālo ienākumu pieaugumam

· Kredītiem ir jāstrādā Latvijas labā. Ja nekas nemainīsies, tad no 2012.gada Latvijai katru gadu nāksies ārējā parāda apkalpošanai tērēt piekto daļu sava budžeta. Mēs panāksim starptautisko kredītu restrukturizāciju tā, lai to apkalpošanai valsts tērētu ne vairāk kā 7% no budžeta.

· Pirmie starp līdzīgajiem. Noteiksim prioritāras, uz eksportu orientētas ekonomikas nozares un koncentrēsim uz tām Eiropas Savienībā pieļauto valsts atbalstu. Par prioritārām nozarēm kļūs: tranzīts, loģistika, augstākā izglītība, farmācija, metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība un tūrisms.

· Augstākā izglītība – eksporta prece. Izstrādāsim normatīvo bāzi augstākās izglītības eksportam angļu un krievu valodās. Augstākās izglītības sistēmas attīstība krievu un angļu valodās nodrošinās efektīvu izglītības eksportu un piesaistīs valstij studentus un zinātniekus.

· Ārvalstu investīcijas apmaiņā pret darbavietām. Katram lielajam investoram, kas radīs jaunas darba vietas Latvijas iedzīvotājiem, tiks izstrādāts individuāls valsts atvieglojumu un garantiju plāns. 2020.gadā Latvija kļūs par stabilu un ilglaicīgu kapitālu investēšanas reģionu.


Līdz 2020.gadam Latvija kļūs par bērniem labvēlīgu valsti.

· Latvija – valsts bērniem. Pielāgosim dzīves vidi ģimeņu ar bērniem vajadzībām. Dzīvokļu un transporta infrastruktūrai ir jākļūst maksimāli draudzīgai šādām ģimenēm. Nodrošināsim ar bērnu pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādi saistīto izdevumu daļēju kompensāciju.

· Bērniem – vienmēr priekšroka! Pie visiem tuvākajos gados iespējamajiem budžeta deficīta samazināšanas pasākumiem, pirmām kārtām saglabāsim vecāku pabalstus un atvieglojumus ģimenēm ar bērniem. Līdz 2013.gadam trīs reizes paaugstināsim algas neapliekamo minimumu strādājošajiem vecākiem.

· Iespēja strādāt mājās – atbalsts ģimenei. Ar nodokļu pasākumiem stimulēsim darba devējus radīt attālinātas darba vietas, lai arī darba dienās vecākiem būtu pietiekami laika saskarsmei ar bērniem

· Vairāk labas izglītības. Pārtrauksim skolu slēgšanu! Garantējam bezmaksas augstāko izglītību bāzes un prioritārajās specialitātēs, kas saistītas ar eksportējošām ekonomikas nozarēm. Līdz 2020.gadam vismaz divām Latvijas augstskolām jābūt 100 Eiropas labāko augstskolu vidū.


Latvija – cienījama vecuma un drošas sociālās aizsardzības valsts

· Vecāka gadu gājuma cilvēku pieredze – visas valsts labums. Vecāka gadu gājuma cilvēku zināšanas un pieredze ir resurss, kuru nepieciešams izmantot globālajā konkurencē. Radīsim visus apstākļus tiem pensionāriem, kuri vēlas strādāt. Pilnībā atcelsim ienākumu nodokli pensijai.

· Katrai ekonomijai ir jābūt savai morālajai robežai. Nepalielināsim pensijas vecumu, kamēr vidējais dzīves ilgums Latvijā nesasniegs 75 gadus.

· Palīdzība nāks pie cilvēkiem. Grozīsim likumus tā, ka nevis trūkumcietēji lūgs sociālo palīdzību, bet paši sociālo dienestu darbinieki apzinās riska kategoriju, un pirmām kārtām vientuļu pensionāru dzīves apstākļus un nodrošinās viņiem palīdzību.

No rūpēm par bērniem un veciem cilvēkiem ir atkarīgs morālais klimats sabiedrībā un mūsu valsts nākotne.

Share: