Типовой протокол собрания собственников жилья

47872

DZĪVOJAMĀS MĀJAS AR ADRESI RĪGĀ _________________ IELĀ Nr.____

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCES PROTOKOLS

Rīgā, 200___.gada ____. _________________.

Sapulcē piedalās:

Dzīvojamās mājas ar adresi Rīgā, ______________ ielā Nr. _____ dzīvokļu/neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu Nr.: __,___,___,__,__,__,___,___ , ____,___,___,___,__īpašnieki;

Par sapulces vadītāju ievēlēts _______________________________________

Par sapulces sekretāru ievēlēts _______________________________________

Darba kārtība:

1. Par maksas par dzīvojamās mājas un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala uzturēšanu un apsaimniekošanu paaugstināšanu.

2. Par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu noteikšanu.

3. Par pilnvaroto personu grupas nozīmēšanu tikšanām ar mājas pārvaldnieku SIA „_____________” pārstāvi.

4. Par turpmāko kopsapulču sasaukšanas un lēmumu noformēšanas kārtību.

Par 1.jautājumu uzstājās _____________________ un ziņoja, ka sapulcē piedalās ______ privatizēto objektu īpašnieki, kas kopā pārstāv _____ no visiem privatizēto objektu īpašniekiem, tādējādi sapulce ir lemttiesīga. Ierosināja apspriest dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas jautājumu, par pamatu jautājuma izlemšanai ņemot mājas pārvaldnieka SIA „____________” piestādīto plānoto izdevumu tāmi 2008. gadam un izdevumu tāmi 2007. gadam.

Noklausījusies ziņojumu un apspriedusies, sapulce, balsojot _____ “par”, _____ “pret” un _____ atturoties, nolēma pieņēma lēmumu noteikt dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus Ls _____ par vienu m2 mēnesī.

Par 2.jautājumu uzstājās ____________________ un ierosināja noteikt sekojošus dzīvojamai mājai nepieciešamus remontdarbus: _____________________________, ka arī noteikt termiņu remontdarbu veikšanai no 200_. gada ___________________.

Apspriedusies, sapulce, balsojot _____ “par”, _____ “pret” un _____ atturoties, nolēma 200__. gadā veikt dzīvojamā mājā ____________________ remontu, 200__. gadā __________________________ remontu utt.

Par 3.jautājumu uzstājās ____________________ un ierosināja uzticēt mājas dzīvokļu īpašniekiem ____________, ________________, _________________ visu dzīvokļu īpašnieku vārdā tikties ar pārvaldnieka SIA „_____________________” pārstāvjiem, nodot viņiem šī protokola otro eksemplāru un paziņot par dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemtiem lēmumiem, kā arī turpmāk pārstāvēt visu mājas dzīvokļu īpašnieku intereses visos ar mājas pārvaldnieku SIA „__________” saistītajos jautājumos.

Noklausījusies ziņojumu un apspriedusies, sapulce, balsojot _____ “par”, _____ “pret” un _____ atturoties, nolēma pilnvarot ________, __________ un ___________ pārstāvēt visu mājas dzīvokļu īpašnieku intereses visos ar mājas pārvaldnieku SIA „__________” saistītajos jautājumos

Par 4.jautājumu uzstājās ___________________ un ierosināja turpmāk sasaukt dzīvokļu īpašnieku kārtējo kopsapulci vismaz vienu reizi gadā – katra gada ____________________ un ārkārtas kopsapulces – pēc nepieciešamības. Sapulcēs pieņemtos lēmumus fiksēt sapulču protokolos, kuri tiek sastādīti 2 eksemplāros un glabājas pa vienam pie kopīpašuma pārvaldnieka un apsaimniekotāja un pie īpašnieku sapulces pilnvarotas personas.

Noklausījusies ziņojumu un apspriedusies, sapulce, balsojot _____ “par”, _____ “pret” un _____ atturoties, nolēma turpmāk sasaukt dzīvokļu īpašnieku kārtējo kopsapulci vismaz vienu reizi gadā – katra gada ___________________ un ārkārtas kopsapulces – pēc nepieciešamības. Sapulcēs pieņemtos lēmumus fiksēt sapulču protokolos, kuri tiek sastādīti 2 eksemplāros un viens no tiem paliek pie īpašnieku sapulces pilnvarotas personas un otrs tiek iesniegts pārvaldnieka vai mājas apsaimniekotājam.

Sapulces vadītājs: _____________________________________________________

paraksts, tā atšifrējums

Sapulces sekretārs: ____________________________________________________

paraksts, tā atšifrējums

Sapulces dalībnieki:

dzīvokļu/neapdzīvojamo telpu/mākslinieku darbnīcu īpašnieki:

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

________________________________________,

dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas/mākslinieku darbnīcas Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, pases dati

Скачать образец протокола в формате Word

Поделиться:

Комментарии

Please enter your comment!
Please enter your name here