Pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības, kas zaudēja spēku (2010)

91

I. Aizliegums ieņemt valsts un sabiedriskos amatus

(a) Valsts sektorā

Profesijas, kurās var strādāt tikai pilsoņi:

1. Saimnieciskās tiesas tiesneši Likums “Par Latvijas Saimniecisko tiesu”,27.11.91., 4.2 p. Zaudēja spēku no 01.06.96.

2. Ugunsdzēsēji 15.12.94. Grozījumi likuma “Par ugunsdrošību”, 1.p.

Ierobežojums tika atcelts ar 16.01.97. grozījumiem un tika atjaunots ar jauno 24.10.02. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu

3. Zvērinātie taksatori Noteikumi par speciālas atļaujas (licences) iegūšanu nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbiem atbilstošā taksācijas un vērtēšanas darbu kategorijā. Valsts zemes dienesta pavēle Nr.97., 27.12.95., 15.p. Zaudēja spēku no 08.10.03.

4. Zvērinātie mērnieki Par licenču izsniegšanas kārtību zvērināto mērnieku praksei un ģeodēzisko, fotogrammetrisko, zemes ierīcības un topogrāfisko darbu veikšanai. Valsts zemes dienesta pavēle Nr.20., 21.07.93., 7.p. Varbūtēji tika atcelts ar 08.04.04. grozījumiem likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (likuma 32. p. nosaka prasības mērniekiem, kas nesatur pilsonības kritēriju).

5. Valsts ieņēmumu dienesta ierindas darbinieki. [VIII-5] Likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, 28.10.93.,17.(2)p. (25.10.01. redakcijā) ar 12.10.06. grozījumiem

b) Privātajā sektorā,

Darba vietas, kurās var strādāt tikai pilsoņi:

6. Fiziskās vai juridiskās personas, kura īrē dzīvojamo telpu Rīgas Vidzemes priekšpilsētā, pārstāvji Vidzemes rajona tautas deputātu padomes lēmums Nr. 818., 28.09.93.

Zaudēja spēku ar Rīgas pilsētas pašvaldības 1994.g. jūnija reorganizāciju.

7. Gaisa kuģu apkalpe Likums “Par aviāciju”, 23.02.93., 35. p. Likums “Par aviāciju”, 05.10.94., 35. p. Ierobežojums tika atcelts ar 30.10.97. grozījumiem

8. Aptiekas pārvaldnieks, veterinārās aptiekas pārvaldnieks Likums “Par farmaceitisko darbību”, 27.04.93., 61, 65.p. Farmācijas likums, 10.04.97., 58.p. Ierobežojumi tika atcelti ar 19.03.98. grozījumiem

9. Latvijas jūras kuģa kapteinis Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 168., 16.08.94., 137.p.

Ierobežojums tika atcelts ar jauno 29.05.03. jūras kodeksu.

10. Gaisa kuģa kapteinis [VIII-3] Likums “Par aviāciju”, 23.02.93., 35. p. Likums “Par aviāciju”, 05.10.94., 35. p. Ierobežojums tika atcelts ar 15.12.05. grozījumiem

11. Nepilsoņi, kuri ieguvuši farmaceitisko izglītību, ārpus ES robežās, var atvērt aptiekas privātpraksi, tikai pēc viena gada pārbaudes laika [VIII-4] Farmācijas likums, 10.10.97., 38.(3) p., pēc 16.04.03. grozījumiem. Ierobežojums tika atcelts ar 15.12.05 grozījumiem.

c) Sabiedriskajā sektorā

Tiesības, kuras ir tikai pilsoņiem

12. Izvirzīt priekšlikumu par meža iecirkņa ņemšanu speciālajā apsardzē Likums “Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu”, 24.03.94, 19.p. Ierobežojums tika atcelts ar 27.04.95. grozījumiem

13. Dibināt reliģiskās kopienas Reliģisko organizāciju likums, 07.09.95., 7.(1) p. Ierobežojums tika atcelts ar 17.06.96. grozījumiem

14. Tikt ievēlētam reliģisko kopienu vadības sastāvā, izņemot garīgo personālu [VII-1] Reliģisko organizāciju likums, 07.09.95., 7.(1) p. Ierobežojums tika atcelts ar 15.06.00. grozījumiem

15. Vēlēt un tikt ievēlētam Latvijas Universitātes studentu padomes vadībā Latvijas Universitātes studentu pašvaldības nolikums, 1998. g, 8.p. Latvijas Universitātes studentu padomes Satversme vairs (no 2000.gada ) nesatur šādus ierobežojumus

16. Vienkāršota iespēja tikt uzņemtam augstskolā gadījumā, ka vidēja izglītība ir iegūta ārvalstīs, paredzēta tikai LR un ES pilsoņiem [VIII-1] MK Noteikumi Nr.635 “Grozījumi augstskolu likumā” , 23.08.05., 36.p. (Grozījumi likumā 83.p.). ierobežojums tika atcelts ar Saeimas 02.03.06 likumu.

17. Dažās pašvaldības tikai balsstiesīgie iedzīvotāji (LR un ES pilsoņi) var iniciēt publisko apspriešanu un piedalīties tajā. & [IX-1] Madlienas pagasta padomes nolikums, 97.p., 14.09.05., Sējas pagasta padomes nolikums, 89.p., 18.10.05. Tika atcelti ar jaunām pašvaldību vēlēšanām 2009.gada 6.jūnijā .

18. Tikt ievēlētam par tiesas piesēdētājiem [VIII-7, IX-1] Likums “Par tiesu varu”, 15.12.92., 56. p. Piesēdētāju institūts tika likvidēts ar 16.06.09 likuma grozījumiem.

II. Tiesības uz īpašumu

Pilsoņiem ir priekšroka, iegūstot īpašuma tiesības:

19. Tiesības privatizēt kooperatīvo dzīvokli pieder arī nepilsoņiem, bet tikai ar nosacījumu, ka tie ir dzīvojuši Latvijā ne mazāk par 16 gadiem Likums “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”, 04.12.91., 7.p. Ierobežojums tika atcelts ar 31.08.95. grozījumiem.

20. Pirkt mājokli no valsts un pašvaldībām Likums “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 11.05.93., 3.p. Šis palīdzības veids tika atcelts ar 05.10.95. likuma grozījumiem.

21. Uz zemes īpašumu un citu dabas resursu īpašumu Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”, 10.12.91., 9.p. Tika atcelts ar 15.10.98. LR Satversmes. grozījumu pieņemšanu.

22.Tikai LR pilsoņiem, kuriem saņēma zeme tika atdota denacionalizācijas gaitā, ir tiesības par valsts garantēto cenu (par privatizācijas sertifikātiem) iegādāties blakus atrodošos zemesgabalu, kas savas konfigurācijas vai nelielās platības dēļ nav piemērots apbūvei. Likums «Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās», 30.10. 97., 2.(1) p. Šis tiesības bija spēkā līdz 01.03.99.

23. Tiesības kļūt par dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedru ir arī nepilsoņiem, bet ar nosacījumu, ka pastāvīgās pierakstīšanās un dzīvošanas Rīgā termiņš ir ne mazāks par 16 gadiem Noteikumi personām, kas vēlas iegūt savā īpašumā dzīvokli dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā Rīgā. Rīgas domes noteikumi Nr. 5., 04.10.94., 1.p.

Tika atzīti par spēka neesošiem ar Rīgas domes 15.10.02 lēmumu.

24. Nodot valsts un pašvaldību zemes lietošanas tiesības mantojot [VII-2,VIII-2] Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, 20.11.91, 24.p. (15.04.99. redakcijā), pēc 31.03.94. grozījumiem, 4.p. Tika izslēgts ar 30.06.05 grozījumiem

25. Nepilsoņiem nav tiesības reģistrēt viņiem piederošos gaisa kuģus LR Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā [VIII-3] Likums “Par aviāciju”, 23.02.93., 7. un 8. p. Likums “Par aviāciju”, 05.10.94., 7. un 8. p. Ierobežojums tika atcelts ar 11.05.06. grozījumiem

III. Privātā uzņēmējdarbība

26. Nepilsoņiem ir tiesības piedalīties pašvaldībām piederošo objektu privatizācijā, bet tikai ar nosacījumu, ka viņi dzīvojusi Latvijā ne mazāk par 16 gadiem Likums “Par pašvaldību īpašumā esošo tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu mazo objektu privatizāciju”, 05.11.91., 11.p.

Zaudējis spēku no 19.07.94.

27. Komercbankas valdes locekļu vairākumam jābūt pilsoņiem Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 10/7., 16.09.93. Vēlāk – Latvijas Bankas padomes lēmums Nr.21/1., 20.12.94., 9.2.4. p. Ierobežojums tika atcelts ar Latvijas Bankas padomes 14.03.96. lēmumu Nr.31/3.

28. Par banku vai lombardu dibinātājiem var būt arī nepilsoņi, bet ar nosacījumu, ka tie ir dzīvojuši Latvijā ne mazāk par 21 gadu Latvijas Bankas padomes lēmums Nr.21/1., 20.12.94., 4.p. Ierobežojums tika atcelts ar Latvijas Bankas padomes 14.03.96. lēmumu Nr.31/3.

29. Tiesības saņemt licenci komercpārvadājumiem, pasta un pasažieru transportēšanai gaisa ceļā ir tikai pilsoņiem Likums “Par aviāciju”, 23.02.93., 78.,79. p.

Likums “Par aviāciju”, 05.10.94., 78.,79. p.

Ierobežojums tika atcelts ar 30.10.97. grozījumiem

30. Nepilsoņi kā akciju sabiedrības dibinātāji var būt tikai ar tādu noteikumu, ka viņi ir nodzīvojuši Latvijā ne mazāk kā 21 gadu. Līdzīgi ierobežojumi tiek pielietoti akciju sabiedrības prezidentam un zvērinātam revizoram. Likums “Par akciju sabiedrībām” 18.05.93, 10.(1.1)p.; 17.(4)p.- zaudējis spēku no 2006.05.19.

31. Latvijas Republikas pilsoņiem piederošās kompānijas drīkst nodarboties ar zveju ASV teritoriālajos ūdeņos Līgums ar ASV par zvejniecību, 08.04.93. Zaudēja spēku 01.01.03.

IV. Sociālās tiesības

32. Atsevišķos reģionos vietējās varas institūcijas piešķir jaunus dzīvokļus tikai pilsoņiem Sk. piemēram Jūrmalas pilsētas padomes 12.03.92. lēmumu. Ierobežojums tika atcelts aptuveni pēc 1994.g. pašvaldības vēlēšanām.

33. Veselā virknē rajonu, likvidējot kopmītnes, beztermiņa īres līgumi tiek noslēgti tikai ar pilsoņiem Sk. piemēram Rīgas Latgales rajonu padomes lēmumu Nr. 82., 25.02.93. Ierobežojums tika atcelts ar Rīgas domes 27.10.94. lēmumu Nr.52.

34. Tikai pilsoņi var saņemt izdevumu par centrālapkuri kompensāciju

Rīgas domes lēmums Nr. 830. “Par pabalstiem Rīgas mazturīgajiem iedzīvotājiem 1994./1995.gada apkures sezonā”, 10.01.95. 10.p. Zaudēja spēku ar apkures sezona pabeigšanu.

35. Tikai pilsoņiem tiek izdalīti zemes gabali individuālajai apbūvei un tiek piešķirti attiecīgie atvieglotie aizdevumi Likums “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 11.05.93., 2. un 3.p. Šis palīdzības veids tika atcelts ar 05.10.95. likuma grozījumiem

36. Sociālā pensija nepilsoņiem ir par 10 % zemāka, nekā pilsoņiem Likums “Par valsts pensiju pagaidu aprēķināšanas kārtību”, 21.10.93., 5.2. p. Ierobežojums tika atcelts ar 02.11.95. Likumu “Par valsts pensijām”

37. Tikai pilsoņiem tiek izdalīti aizdevumi atbrīvoto dzīvokļu (kas atbrīvojas pēc iemītnieku emigrācijas vai izlikšanas par parādiem) nomas tiesību pirkšanai

Rīgas domes nolikums Nr. 83. “Par grozījumiem ar Rīgas pilsētas valdes 04.06.1993. lēmumu Nr.160 apstiprinātajā “Nolikumā par aizdevuma piešķiršanu Rīgas iedzīvotājiem dzīvokļu iegādei jaunceļamajās mājās un dzīvokļu īres tiesību pirkšanai””, 07.03.97. Ierobežojums tika atcelts ar Rīgas domes 23.12.97. lēmumu Nr. 5432

38. Tikai pilsoņiem ir tiesības saņemt aizdevumu dzīvokļa iegādei jaunceltnēs

Rīgas domes valdes lēmums Nr. 160. “Par aizdevuma piešķiršanu dzīvokļu iegādei”, 04.06.93., 1.1. p. Ierobežojums tika atcelts ar Rīgas domes 23.12.97. lēmumu Nr. 5432

39. Nepilsoņiem, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, nepieciešams pastāvīgais pieraksts. Pilsoņiem šāds ierobežojums nepastāv [VII-1] Likums “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 11.05.93., 3.p.

Ierobežojums tika atcelts ar 22.04.99. grozījumiem

40. Nepilsoņiem gadījumā, kad tie izbrauc uz pastāvīgo dzīvesvietu ārzemēs, tiek izmaksāta pensija par 6 mēnešiem. Pilsoņiem tā tiek saglabāta uz mūžu Likums “Par valsts pensijām”, 02.11.95., 38. (1),(2) p. Ierobežojums tika atcelts ar 05.08.99. grozījumiem.

41. Tikai pilsoņi tiek reģistrēti, lai saņemtu valsts un pašvaldību palīdzību, ja viņi ir nodzīvojuši vairāk nekā 40 gadus dzīvokļos bez ērtībām vai komunālajos dzīvokļos LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 17. “Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) dzīvokļa jautājumu risināšanai paredzētās valsts un pašvaldību palīdzības saņemšanai”, 23.11.93., 8.6. p.

Zaudēja spēku ar jauno 12.06.01. likumu pieņemšanu.

V. Iebraukšanas, izbraukšanas, ģimeņu atkalapvienošanās brīvības

42. Brīva dzīvesvietas izvēle Latvijā tiek garantēta vienīgi pilsoņiem Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”, 10.12.91., 10. un 29. p. Tika atcelts ar 15.10.98. LR Satversmes grozījumu pieņemšanu.

43. Netraucēta atgriešanās Latvijā tiek garantēta tikai pilsoņiem Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”, 10.12.91., 10. un 28. p. Tika atcelts ar 15.10.98. LR Satversmes grozījumu pieņemšanu.

44. Nepilsoņiem nav tiesības brīvi izvēlēt dzīvesvietu ārzemēs [VIII-4] Likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”, 1.(3,5)p., pēc 11.09.98. grozījumiem – attiecība pret personām, kuras bija bez termiņa ierobežojuma pierakstīti NVS valstīs un pēc 04.06.04. grozījumiem – kuras ir saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju ārvalstī

Atzīts par spēkā neesošu ar Satversmes tiesas 07.03.05. spriedumu no 01.09.05.

45. Personai bez pilsonības vai ārvalsts pilsonim, kurš dzīvo Latvijā, ir tiesības reģistrēt laulību ar personu bez pilsonības vai ārvalsts pilsoni tikai tanī gadījumā, ja abiem, kas stājas laulībā, laulības reģistrācijas brīdī ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Latvijas pilsonim, kurš stājas laulībā ar personu bez pilsonības vai ārvalsts pilsoni, pietiek ar to, ka šai personai ir derīga vīza Likums “Par civilstāvokļa aktiem”, 21.10.93., 15.(2,3) p.

Ierobežojums tika atcelts ar 11.12.97. grozījumiem.

46. Nepilsoņu un personu bez pilsonības radiniekiem un tuviniekiem iespēja saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā ir obligātā kārtā sasaistīta ar to, vai tie ir spējīgi materiāli nodrošināt sevi un personas, kuras atrodas viņu apgādībā. Pilsoņu ģimenes locekļiem tas nav nepieciešams Likums “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”, 09.06.92., 35.(2) p.

Ierobežojums tika atcelts ar jauno 31.10.02. Imigrācijas likumu.

47. Ja laulība, uz kuras pamata ārvalstnieks saņēma termiņa uzturēšanās atļauju, tiek šķirta, uzturēšanās atļauja netiek anulēta tikai tad, ja bērns – Latvijas pilsonis – ar tiesas spriedumu paliek pie vecāka – ārvalstnieka.

Ja bērns ir nepilsonis, tad viņš izraidāms no valsts kopā ar vecākam – ārzemniekam. Likums “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”, 09.06.92., 25.p.

Ierobežojums tika atcelts ar jauno 31.10.02. Imigrācijas likumu.

48. LR konsuls iekļauj reģistrā, sniedz palīdzību un citādi aizstāv tikai LR pilsoņu tiesības. [VIII-2] „Konsulārais reglaments”, 08.08.94., 11.p. Ierobežojums tika atcelts ar 02.11.06. grozījumiem.

49. Ja bērna dzimšanas brīdī viens no bērna vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs – ārvalstnieks, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā pēc bērna vecāku savstarpējās vienošanās. Nepilsonim ir iespēja reģistrēt bērnu tikai, kā ārvalstnieku. [VIII-3, IX-3] Likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”, 8.p., pēc 20.05.04. grozījumiem. Ierobežojums tika atcelts ar 21.06.07. grozījumiem likumā.

VI. Citas tiesības un brīvības

50. Pilsoņu operatīvās kontroles (izsekošana, telefonu sarunu noklausīšanās un t.l.) veikšana ir iespējama tikai gadījumā, ja piekrīt operatīvā dienesta priekšnieks un tiek ziņots prokuroram. Attiecībā pret nepilsoņiem tas nav paredzēts Operatīvas darbības likums, 16.12.93., 23.(2) p.

Ierobežojums tika atcelts ar 12.06.97. grozījumiem.

51. Dažu kategoriju ieslodzītajiem amnestija tiek pasludināta tikai pilsoņiem Amnestijas likums, 24.03.94., 5.(4) p. Ierobežojums tika atcelts ar jauno 20.11.97. Amnestijas likumu.

52. Ārvalsts pilsoņiem un personām bez pilsonības soda naudas maksimālais izmērs ir noteikts 10 000 $. Latvijas pilsoņiem šis līmenis ir noteikts aptuveni 500 $ apmērā LR administratīvo pārkāpumu kodekss, 26.p ar 28.04.92. grozījumiem.

Ierobežojums tika atcelts ar 17.06.98. grozījumiem.

53. Pilsonim var atņemt viņa statusu tikai ar tiesas spriedumu. Nepilsonim atņem viņa statusu administratīvajā kārtā Likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”, 12.04.95.,7.p.

Ierobežojums tika atcelts ar 30.03.00. un tika atjaunots ar 14.09.00. grozījumiem.

54. Aizsardzība pret korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu publikāciju bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas, neiejaukšanās personiskajā dzīvē ir garantētas tikai pilsoņiem [VIII-2] Likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, 20.12.90., 7.p. Ierobežojums tika atcelts ar 15.06.06 grozījumiem.

Piezīme:

ar cipariem kvadrātiekavās tiek atspoguļots mēģinājumu skaits izslēgt ierobežojumu (pārsvarā – piedāvājot likuma grozījumus) VII, VIII un IX Saeimu pilnvaros laikā

Share: