Аpvienības “PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ” programma Rēzeknes Domes vēlēšanām 2001. gadā

414

Uz pašvaldībām gulstas lielākā daļa valsts uzdevumu republikas iedzīvotāju sociālās aizsardzības jomā. Apvienība uzskata, ka pašvaldībām deleģētie uzdevumi pienācīgā kārtā jānodrošina ar resursiem. Pamatojoties uz valsts sociālajiem principiem un apvienības pozīciju, pašvaldību budžetu izaugsmei jāapsteidz valsts budžeta izaugsme, nevis otrādi, kā tas notiek patlaban.

Sociālā politika un labklājība

Pilsētas labklājības ķīla ir katra cilvēka iespēja patstāvīgi nopelnīt sev iztikas līdzekļus. Jaunās domes uzdevums ir saprātīgi vadīt nodokļu politiku, lai maksimāli atvieglotu jaunu ražotņu izveidošanu un veicinātu jau esošo ražotņu paplašināšanu. Ņemot vērā darba tirgus vajadzības, jāizveido elastīga un efektīva bezdarbnieku pārkvalificēšanas sistēma, kas darbotos līdztekus nodarbinātības dienestam.
Tiem, kuri piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā, piešķirami atvieglojumi attiecībā uz komunālajiem maksājumiem un maksu par sabiedrisko transportu.
Milzīgi finansu resursi plūst garām pilsētai. Apvienība pilsētas domē izveidos īpašu nodaļu, kas pievērsīsies ar līdzdalību Phare, Eiropas Savienības un Pasaules Bankas projektos saistīto programmu izstrādāšanā un to īstenošanā. Šādas darbības izvēršana ļaus ne tikai iegūt līdzekļus pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, bet arī samazinās bezdarbu. Plānveidīgi jāattīsta ekonomiskā sadarbība ar Krievijas un Baltkrievijas pierobežas rajoniem. Apvienība uzskata par nepieciešamu, pamatojoties uz likumu, nostiprināt vietējo ražotāju un uzņēmēju priekšrocības saņemt pašvaldības pasūtījumus.
Privatizācija nav pašmērķis. Privatizācijas uzdevums ir radīt jaunas darba vietas. Apvienība nepieļaus pašvaldības objektu pārdošanu par cenu, kas zemāka nekā tirgus cena, kā arī pilsētas monopoluzņēmumu privatizāciju.
Dzīvokļu privatizācijai jārod loģisks noslēgums, izveidojot biedrības un kooperatīvus, kas apsaimnieko mājas. Šai sakarā domei ir jāorganizē kursi privatizēto māju pārstāvjiem, jāizstrādā sistēa, pēc kuras izveidojamas dzīvokļu īpašnieku biedrības un mājas nododamas jaunā pārvaldījumā. Dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumu monopola likvidēšana padarīs lētāku šo māju uzturēšanu.
Brīvā dzīvojamā fonda sadale tiks veikta saskaņā ar noteikto kārtību un maksimāli publiski.
Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un mājas uzturēšanu nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no ģimenes ienākumiem. Tiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams, dome palīdzēs dzēst komunālo maksājumu parādus.
Plašāk praktizēsim sociālo māju iekārtošanu maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem un noteiksim tajās zemu īres maksu.
Nodrošināsim iztikas minimumu tiem, kuri vecuma vai slimības dēļ nespēj paši sevi uzturēt.
Pilsētai ir pietiekami daudz rezervju, lai komunālos maksājumus saglabātu pašreizējā līmenī. Attiecībā uz centralizēto apkuri perspektīvā jāparedz pāreja uz dabasgāzi, kas ir lētāks kurināmais. Šai nolūkā nepieciešams izbūvēt gāzes vadu Rēzekne – Preiļi.

Pašvaldības iestādes un kadru politika

Pašvaldības iestāžu ierēdņu darba prioritātes būs šādas:
– maksimāli ātri pieņemt un kvalitatīvi apkalpot pilsētas iedzīvotājus. NĒ – rindām domē;
– par ierēdni var būt tikai kompetents un izglītots cilvēks, kas runā vismaz divās valodās – latviešu un krievu valodā.

Infrastruktūra

Veicināt Rēzeknes brīvās ekonomiskās zonas attīstību un investoru piesaistīšanu. Ceļu remonts tiks veikts plānveidīgi un kvalitatīvi, lai tie kalpotu pēc iespējas ilgāk. Triju gadu laikā pilsētā likvidēsim bedres. Lai samazinātu izdevumus, ielas remontēsim vienlaicīgi ar apakšzemes komunikāciju rekonstruēšanu.
Gada laikā atrisināsim jautājumu par pirts celšanu pilsētas iedzīvotājiem.

Kultūra un izglītība

Rēzeknes dome veicinās tādas sabiedrības veidošanos, kura balstīsies uz daudzu nāciju apdzīvota novada tradīcijām, kā arī uz principiem, kas ietverti Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Katram iedzīvotājam tiks garantētas tiesības vērsties pēc palīdzības pašvaldības dienestos gan latviešu, gan krievu valodā. Ik gadu tiks palielināts konkursos uzvarējušo kultūras programmu finansējums proporcionāli pilsētas iedzīvotāju nacionālajam sastāvam. Mēs nepieļausim, ka nepamatoti tiek likvidēti bērnudārzi. Ikvienam mūsu pilsētas bērnam atradīsies tajos vieta.

Share: