Partijas “Brīva Izvēle Tautu Eiropā” (BITE) programma

400

Projekts sagatavots pieņemšanai
partijas Dibināšanas sapulcē
2003. gada 28. augustā

Partijas “Brīva Izvēle Tautu Eiropā” (turpmākā tekstā – BITE) programma balstās uz Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībā m vienotā Latvijā” politiskās platformas 8. Saeimas vēlēšanām. BITE uzņemas turpināt PCTVL vislabākās tradīcijas un plāno kļut par šīs apvienības locekli.

Partija BITE ir par efektīvu ekonomiku un taisnīgu sociālo politiku, sabiedrības solidaritāti un konsekventu cilvēktiesību ievērošanu. Partija ir pret jebkura veida diskrimināciju un pret sociālo reformu, kas nerespektē nodokļu maksātāju intereses un jūtas, īstenošanu.

Partijas BITE locekļi nav kompromitējuši sevi ar korupciju yn dalību nelikumīgajā privatizācijā. Mūsu biedri strādā Rīgas un citu pašvaldību vadībā, risinot problēmas, ko labējās partijas ir uzkrājušas savas desmit gadu valdīšanas laikā.

Pēc nākšanas pie varas PCTVL sastāvā partijas BITE uzdevums būs nodrošināt tautsaimniecības efektīvu attīstību un atlīdzināt zaudējumus, kas nodarīti Latvijas tautai 90. gados nepārdomāto un netaisnīgo reformu rezultātā. Valstij ir jāatdod parādi pensionāriem, maznodrošinātajiem, zemniekiem, skolotājiem, mediķiem un citām sabiedrības grupām, uz kuru rēķina notika šīs sāpīgās sociālās reformas.

Tautsaimniecība

Tautsaimniecības attīstības mērķis ir katra Latvijas iedzīvotāja dzīves līmeņa paaugstināšana.

Valstij ir jāizvēlas perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares un jāsniedz tām ilglaicīgs atbalsts. Latvijas lauksaimniekiem jānodrošina ar Eiropas Savienības dalībvalstīm līdztiesīgi ražošanas un realizācijas nosacījumi.

Valsts politika ekonomikā ir elastīga nodokļu politika, monopoldarbības kontrole un regulācija, tiešas valsts investīcijas svarīgos infrastruktūras objektos, godīga un atklāta valsts un pašvaldību iepirkumu sistēma, eksportu un tranzītu veicinoša monetārā politika, vides kvalitātes prasību ievērošana.

Sociālā politika

Valsts sociālā palīdzība – individuāla un pietiekama, lai aizsarga’tu trūcīgos cilvēkus. Jānodrošina pabalsti ģimenēm, kurām komunālo maksājumu summa pārsniedz 1/3 ģimenes ienākumu.

Partija ir par ienākuma nodokļa progresīvajām likmēm.

Мēs esam pret pensijas vecuma palilināšanu un diskriminējošu attieksmi pret pensionāriem nepilsoņiem.

Valdībai pakāpeniski jāpalielina minimālās darba algas un pensijas līdz iztikas minimumam. Arī ir nepieciešams noteikt krīzes iztikas minimumu bērnu pabalstu un citu sociālo pabalstu aprēķināšanai. Veselības aprūpes budžetam jābūt vismaz 8 procentu apmērā no valsts iekšējā kopprodukta. Vajag noteikt bezmaksas medicīniskās aprūpes minimumu.

Sabiedrības solidaritāte

Мēs veidosim sabiedrību, ko vieno solidaritāte un savstarpējā cieņa, kurā visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no sociālās izcelšanās, tautības, dzimtās valodas vai dzimuma būs vienlīdzīgas izredzes izglītības saņemšanai un godīgai konkurencei darba tirgū, kā arī karjerai valsts institūcijās.

Latvijai bez atrunām jāratificē un godīgi jāiedzīvina Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Jāpiešķir oficiālais statuss krievu valodai tajās pašvaldībās, kurās šī valoda ir dzimtā vismaz 20% iedzīvotāju.

Мēs atbalstām Latvijas pilsonības beznosacījumu piešķiršanu visiem tiem nepilsoņiem, kas to vēlas, sākot ar Latvijā dzimušiem un pilsoņu ģimenes locekļiem. Jāvienkāršo naturalizācijas process.

Tiesības vēlēt pašvaldības – visiem valsts pastāvīgiem iedzīvotājiem.

Mēs esam par politisko ierobežojumu atcelšanu 90. gadu sākuma parlamenta opozīcijai.

Izglītība, zinātne un kultūra

Valsts ir atbildīga par Latvijas multikulturālās sabiedrības mantojuma saglabāšanu.

Partija BITE ir par mazākumtautību vidējās un pamatskolas izglītības sistēmas saglabāšanu un attīstību, atceļot nāvējošo 2004. gada izglītības reformu. Мēs esam par brīvu izglītības valodas izvēli vienlaikus nodrošinot teicamas latviešu valodas apguves iespējas visiem skolēniem.

Valstij jānoteic pedagogiem un zinātniekiem valsts civildienesta algas un sociālās garantijas.

Partija BITE atbalstīs kultūru un sportu tautas veselības uzturēšanai un jaunās paaudzes audzināšanai.

Valsts ārpolitika un drošības politika

Partija BITE ir par Latvijas dalību tādā Eiropas Savienībā, kas evolūcijas ceļā pārveidosies no šodienas nacionālo valdību kluba par Eiropas tautu un reģionu savienību.

Latvijas ārpolitikai jābūt līdzsvarotai Rietumos un Austrumos,lai uzturētu labas attiecības ar visām kaimiņvalstīm.

Partija BITE ir pret Latvijas iestāšanos NATO. Partija ir par militāro izdevumu samazināšanu, uz tā rēķina palielinot policijas un tiesu finansējumu.

Partija ir par Latvijas iekļaušanos starpvalstu Austrumu-Rietumu un Dienvidu-Ziemeļu transporta gaiteņmos.

Partija BITE ir par sadarbības ar Baltijas jūras reģiona valstīm veicināšanu, kā arī par vīzu režīma un robežu šķērsošanas vienkāršošanu.

Valsts pārvalde

Mēs esam par godīgumu un atklātumu valsts un pašvaldību iestādēs, par iedzīvotāju tiesību ievērošanu. Teritoriālā un reģionālā reforma – tikai brīvprātīga un iedzīvotāju interesēm pakļauta.

Jāpalielina vēlēto pašvaldību finansiālā neatkarība un nozīme valsts pārvaldē.

BRĪVĪBA, PAŠCIEŅA, SOLIDARITĀTE –

tas ir partijas BITE lozungs!

Share: